Corona Update

Aanvulling Algemene Voorwaarden:
Wanneer Stichting GRAP verhinderd wordt om aan haar verplichtingen uit overeenkomsten te voldoen als gevolg van overheidsmaatregelen of maatregelen van gezondheidsinstanties waardoor geen (tijdige) toegang verkregen kan worden tot locaties die noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, vergunningen worden ingetrokken, een onevenredig groot deel van de medewerkers en/of artiesten van de productie verhinderd is te komen dan wel het evenement wordt afgelast in verband met het Coronavirus of andere onvoorziene oorzaak die buiten de invloedsfeer van Stichting GRAP ligt, is er sprake van overmacht. In een dergelijk geval zal de wederpartij zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden en zullen partijen in goed vertrouwen overleggen over de alternatieven en maatregelen om indien mogelijk de overeenkomst alsnog na te komen en de eventuele meerkosten daarvan, eventueel met in onderling overleg overeen te komen latere opleveringsdata. De in de overeenkomst genoemde data kunnen derhalve niet gegarandeerd worden indien er sprake is van een overmachtssituatie.