Privacy

De evenementen (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door stichting GRAP,
gevestigd en kantoorhoudend in (1016 PL) Amsterdam, aan de Laurierstraat 107A en
ingeschreven onder KvK nummer 41203162 (hierna: GRAP). GRAP respecteert de privacy van
haar klanten, alle bezoekers van de website www.grap.net (hierna: de Website) en
ontvangers van de nieuwsbrief. GRAP draagt er zorg voor dat persoonsgegevens
vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming
met de wettelijke bepaling zoals de Wet Bescherming persoonsgegevens en de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) voorschrijft.

 1. Toepasselijkheid
  1.1 In dit Privacy Statement wordt informatiegegeven over de verwerking van
  persoonsgegevens door of vanwege GRAP en heeft alleen op het gebruik van
  persoonsgegevens van bezoekers van de Website en/of het Evenement en
  ontvangers van de nieuwsbrief betrekking.
  1.2 Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar GRAP
  op haar Website en haar mailingen naar verwijst. GRAP adviseert de bezoekers het
  privacy beleid van deze derden op de betreffende websites raad te plegen.
 2. Identiteit GRAP
  2.1 GRAP respecteert de privacy van haar al haar bezoekers. GRAP draagt er zorg voor
  dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden
  verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet
  bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming
  voorschrijft.
  2.2 Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede
  dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een
  noodzakelijke voorwaarde.
 3. Welke persoonsgegevens verzamelt GRAP
  3.1 Bij aanschaf van een ticket of plaatsing op de gastenlijst voor het Evenement of
  inschrijving voor een competitie kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende
  (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en
  telefoonnummer worden gevraagd, welke gegevens GRAP dan van de
  (voor)verkooporganisatie verkrijgt.
  3.2 Daarnaast kan GRAP persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (email)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers
  verkrijgen in verband met bij GRAP geplaatste bestellingen via de Website of
  inschrijving van de nieuwsbrief.
  3.3 Ook kunnen door GRAP surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek
  aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.
  3.4 Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door GRAP
  of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het
  Evenement, al dan niet door cameratoezicht.
 4. Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?
  4.1 GRAP gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de
  overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement
  of de website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne
  administratie.
  4.2 GRAP kan daarbij persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: ten
  behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets aan de juiste persoon, om
  de Bezoeker te infomeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of door
  GRAP georganiseerde evenementen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief, ten behoeve
  van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar
  bezoekers of voor het verbeteren van diensten en voor het toepassen en uitvoeren
  van wettelijke verplichtingen.
  4.3 GRAP of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens
  het Evenement. Deze opnamen kan GRAP gebruiken op de Website of ter promotie
  van het Evenement via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter
  of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen
  van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn
  gemaakt in het kader van cameratoezicht kan GRAP gebruiken voor
  veiligheidsdoeleinden.
  4.4 GRAP kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwsbrief
  meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan
  de nieuwsbrief.
  4.5 Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door GRAP ten
  behoeve van het optimale functioneren van de systemen, worden uitsluitend
  gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.
  4.6 De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven
  omschreven.
 5. Surfgegevens en klikgedrag
  5.1 Surfgegevens die GRAP verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het
  bezoek aan en gebruik van de Website statisch te analyseren en te optimaliseren.
  Surfgegevens worden geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen
  worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.
 6. Cookies
  6.1 GRAP behoudt zich het recht voor om, net zoals de meeste websites, informatie te
  vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies om het navigeren in de
  website te vergemakkelijken en optimaliseren. Cookies zijn kleine stukjes informatie
  die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser
  waarmee de website bekeken wordt om deze cookies op de computer op te slaan.
  Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitzet. De Bezoeker is
  hier vrij in.
 7. Sociale Netwerken
  7.1 Op de Website van evenementen staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale
  netwerken, waaronder Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen
  kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik van door
  die partijen heeft GRAP geen invloed.
  7.2 De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik
  en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit
  gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende
  sociale netwerken van toepassing.
 8. Nieuwsbrief
  8.1 Door de informatie en de diensten op de Website te gebruiken, gaat u akkoord met
  onze privacy policy en de voorwaarde die wij hierin hebben opgenomen. Wanner de
  Bezoeker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dient deze akkoord te gaan met onze
  privacy policy door dit aan te geven.
  8.2 Als u meer informatie wilt ontvangen met betrekking tot de nieuwsbrief, kan u ons
  benaderen via e-mail: info@grap.net.
  8.3 GRAP maakt gebruik van technieken in de e-mailserver om bij te houden wie de
  nieuwsbrief opent, op links klikt en tot aankopen overgaat. Dat is een gebruikelijke
  manier van werken omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van
  de gebruikservaring. De informatie registreren we en wordt niet gedeeld met derden
  partijen.
 9. Beeld- en/of Geluidsopnamen
  9.1 GRAP of een mediapartner kan ter promotie en/of registratie van het Evenement
  beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden
  mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van
  GRAP en/of mediapartner(s), zonder dat GRAP of mediapartners een vergoeding aan
  Bezoekers verschuldigd is of zal zijn. GRAP neemt bezwaren tegen openbaarmaking
  van beeld- en/of geluidsopnames altijd serieus en in behandeling en zoekt samen
  met de Bezoeker naar de beste oplossing dit probleem te verhelpen.
  9.2 Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personeel,
  gebouwen en terreinen, kan cameratoezicht plaatsvinden. Bij calamiteiten kunnen
  deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan
  overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.
 10. Bewaartermijn
  10.1 GRAP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
  uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat
  de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan de
  wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal
  28 dagen bewaard.
 11. Delen en doorgifte van gegevens
  11.1 GRAP kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens
  verstrekken vanwege op GRAP rustende wettelijke verplichtingen en/of naar
  aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.
 12. Inzage, correctie en verzet
  12.1 De Bezoeker dient ervoor te zorgen dat GRAP over de juiste
  persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen GRAP via het mailadres
  info@grap.net schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens
  door GRAP, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens
  persoonsgegevens. Op schriftelijke verzoeken zullen eventuele, door de Bezoekers
  medegedeelde correcties worden verwerkt. GRAP zal binnen twee werkdagen
  reageren op schriftelijke verzoeken.
  12.2 Via het mailadres info@grap.net kan de Bezoeker toestemming voor het
  gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat
  rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van voor het intrekken van toestemming
  onverlet.
  12.3 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan
  GRAP of aan de Autoriteit persoonsgegevens.
  12.4 Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd
  zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst
  over de beveiliging van door GRAP verzamelde persoonsgegevens, kan contact
  worden opgenomen met info@grap.net.
 13. Wijzigingen
  13.1 GRAP behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
  statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat het actuele Privacy
  Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk
  zijn, zal GRAP de Bezoeker hiervan op de hoogte brengen via de Website of in een
  aan de Bezoeker gerichte e-mail.
  13.2 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen
  gericht worden aan info@grap.net
  13.3 Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op woensdag 23 mei 2018,
  Amsterdam.